top of page

Inclusion@Work Survey

Er is geen blauwdruk voor een beleid rond diversiteit en inclusie. Elk organisatie is anders en dat vraagt om maatwerk.

 

Onze wetenschappelijk onderbouwde 'Inclusion@Work Survey':

 

🗹 helpt je gericht werken aan een inclusief HR-beleid op maat van je organisatie,

🗹 biedt een helder beeld over hoe waarop je medewerkers diversiteit en inclusie op het werk ervaren,

🗹 toont waar de verbeterpunten liggen. 

Met onze Inclusion@Work Survey brengen we in beeld hoe je medewerkers scoren op vlak van:

  • Zichzelf kunnen zijn op het werk

  • Het gevoel hebben er werkelijk bij te horen

  • Het gevoel fair behandeld te worden en gelijkwaardige kansen te hebben

  • Het gevoel anders behandeld of uitgesloten te worden omwille het anders zijn

In de survey vragen we ook naar demografische gegevens (gender, afkomst, leeftijd, handicap en/of chronische ziekte, gezinssituatie, etc.). Dat laat ons toe om je een meer gedetailleerd beeld te geven over de ervaringen inzake diversiteit en inclusie onder verschillende werknemers.

Hoe werken wij?

Stap 1 | Opstartsessie
Alvorens de Inclusion@Work Survey kan worden uitgestuurd naar de medewerkers, bekijken we samen waar aanpassingen aan de vragenlijst nodig en gewenst zijn. Dat kan gaan om het aanpassen, weglaten en/of toevoegen van bepaalde stellingen met de bedoeling de vragenlijst maximaal af te stemmen op jouw organisatie. We bepalen ook welke persoonskenmerken worden meegenomen in de survey. Na deze werksessie ontvang je de aangepaste vragenlijst ter nazicht en goedkeuring. Eventuele kleine
aanpassingen kunnen dan ook nog worden doorgegeven.


Stap 2 | Online survey voorbereiden en testen
Bij goedkeuring van de aangepaste vragenlijst bereiden wij de online survey voor. Je ontvangt van ons de link naar de online survey met het oog op het testen ervan. Idealiter vullen enkele collega’s de testversie in. Op basis van jullie feedback passen we de survey aan.


Stap 3 | Praktische afspraken met betrekking tot survey
In onderling overleggen bepalen we wanneer we de bevraging zullen lanceren, hoe de communicatie hierrond zal worden aangepakt, wanneer we de bevraging zullen afsluiten, etc. De afsluitdatum is indicatief en voorlopig, dat wil zeggen dat jullie steeds kunnen beslissen om de vragenlijst vroeger af te sluiten of langer open te laten staan, afhankelijk van de respons van de deelnemers.


Stap 4 | Oproep deelname aan de survey delen met medewerkers
Bij goedkeuring van de online survey finaliseren we deze en ontvangen we een link inclusief een tekst dat je kan gebruiken in de mail waarin je de medewerkers vraagt om deel te nemen aan de bevraging. Je staat zelf in voor de interne communicatie, zodoende vermijden we privacy-issues bij het delen van namen en e-mailadressen van medewerkers. 
Medewerkers die bij het invullen van de survey inhoudelijke vragen of
bedenkingen hebben, kunnen hiermee steeds bij ons terecht.


Stap 5 | Afsluiten survey en verwerking resultaten
Van zodra je aangeeft dat de survey mag worden afgesloten, starten we met de verwerking van de resultaten. Je ontvangt vervolgens een rapport met daarin de resultaten op niveau:

  • van de organisatie (cfr. totale groepsresultaat van de individuele antwoorden);

  • van de vooraf bepaalde subgroepen (bv. gender, leeftijdscategorie, etniciteit, anciënniteit etc.)


Stap 6 | Bespreking resultaten 
Tot slot plannen we een afsluit
end overleg in waarin we de resultaten mondeling toelichten en onderling bediscussiëren, en samen nadenken hoe jullie hiermee verder aan de slag kunnen.

Investering?

Je betaalt een basisprijs van 4.200 euro excl. btw. Deze prijs omvat bovenstaande begeleiding inclusief een rapport met de resultaten op groepsniveau. Per bijkomende analyse op subgroepniveau betaal je 700 euro excl. btw. 

Wil je graag meer weten?

Een simpele druk op de knop volstaat

bottom of page