top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Homo Faber en de opdrachtgever, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de  bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de  toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

 

Intellectuele eigendom

Homo Faber behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat Homo Faber ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. Homo Faber zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van Homo Faber, die door Homo Faber aan de opdrachtgever werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

 

Beroepsgeheim

Homo Faber en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

Homo Faber verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die Homo Faber bv in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.

 

Annulatieregeling

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht/werk (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of vroegtijdig te beëindiging via schriftelijke kennisgeving aan bart@mooiwerkmakers.be. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden:

 

Bij annulering van een sessie (lezing, workshop, training) door de opdrachtgever gelden onderstaande annuleringskosten

  • Geen kosten indien kennisgeving ten minste 31 kalenderdagen voor de effectieve datum,

  • 10% van de kostprijs indien kennisgeving 15 tot en met 30 kalenderdagen voor de effectieve datum

  • 50% van de kostprijs indien kennisgeving 7 tot en met 14 kalenderdagen voor de effectieve datum

  • 75% van de kostprijs indien kennisgeving minder dan 7 kalenderdagen voor de effectieve datum, zijn annuleringskosten vereist van 75% van de kostprijs (niet van toepassing op verplaatsingskosten).

Bij voortijdige beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst voor advies- en procesbegeleiding is de opdrachtgever aan Homo Faber een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van Homo Faber een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten.

 

Betaling

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

 

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

 

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.    

 

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt Homo Faber zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden.

 

Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.  

 

Dienstverlening

De concrete inhoud van de dienstverlening/opdracht kan vastgelegd worden via een of meerdere afzonderlijke overeenkomsten tussen Homo Faber en de opdrachtgever. Bijkomende diensten of opdrachten die buiten deze afgesproken opdracht en/of overeenkomst vallen, kunnen door Homo Faber geleverd worden in regie aan het vast uurtarief dat van toepassing is tussen partijen, behoudens andersluidende afspraak. Homo Faber zal de opdrachtgever hiervan evenwel steeds vóór aanvang van de bijkomende dienst/opdracht mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft vervolgens de mogelijkheid om de bijkomende opdracht kosteloos binnen de acht dagen te annuleren. Bij directe aanvang van de opdracht of bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen na mededeling en voor aanvang van de opdracht wordt de opdrachtgever evenwel geacht akkoord te gaan.

 

Homo Faber gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan, hetgeen de opdrachtgever erkend en aanvaard en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Homo Faber steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van bedrog of fraude.

 

Eventueel protest omtrent de (kwaliteit) van de geleverde diensten, moet onverwijld en binnen de 8 dagen na het leveren van de diensten gemeld worden aan Homo Faber. Betaling van de facturen staat gelijk met de aanvaarding van de daarin opgenomen en gefactureerde diensten.

 

Betwistingen

Alle betwistingen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en het daaruitvolgend contract.

bottom of page